OFFICE


 

NAME NAME QUALIFICATION DESIGNATION PHON E.MAIL
Smt RAjurkar Mangala B.Com M.B.A Jr Stenographer 9420232459 ddkulkarni66@Gmail.com
Kalayankar Umakant B.Sc M. A. (Sanskrit) Lab. Attendant 9880159675 umakant_kalyankar2005@yahoo.com
Bhoskar VAishali M.A Jr. Clerk 9922412204
Nagargoje Maroti M.A BEd M.Phil Jr. Clerk 9766189021 maroti.nargoje@rediffmail.com
Bansode Hanuman M.Com Jr. Clerk 9623579955 vhbansode@gmail.com
Deshmukh Ambadas B.A Jr. Clerk 9403328800 ambadas.deshmukh007@gmail.com
Smt
Kawalwar Anuradha
Diploma in ET&T library Attedent 9604369691 koulwarvarad@gmail.com
Wattamwar Santosh + B.A Jr. Superintendent 8975655588 waqttamwararc@gmail.com
Basarkar Uttam B.Sc B.Lib clerk(Accountant) 9421868407 uttambas@Gmail.com
Suryawanshi Anand B.A Jr. Clerk 9922866601 anandasuryawanshi1976@gmail.com
Pathak Prerana B.A B.E Jr. Clerk 9049565649 prerarnapatil@Gmail.com
Narangale NAgandra M.A. Pol Sci M.A. Pol Sci 9637100306 narangalen@yahoo.com
Patil Keshav M.Com L.L.B Jr. Clerk 9890979773 keshavpatil@Gmsil.com
Sontakke RAhul B.A office Peon 7507377327 rahulsontakke1990@gmail.com
Chodekar Sunanda 6 th office Peon 9890844582