SCIENCE


About Department

CourseSubject Year of Establishment

Name                          :- Shri Mukund  Girgaonksar

Qualification             :-M.Sc   B.Ed.

Designation               :- Vice-Principal

Contact                       :- 9421292697

Email ID                     :-sushamakoolkarni@gmail.com

 Name QualificationsubjectDesignationContact Email Id
Shri Sakarkar N.N.M.Sc B.EdChemistryTeacher9923472121
Shri Sangewar A.R.M.Sc B.EdPhysics Teacher9403747139sangewarajay15@gmail.com

Dr. Shri Sangvikar G.V.
M.Sc (Phy,Math) B.Ed
M.Sc M.Phil PhD.
M.Phil PhD.
Teacher9421869551
gopalkrishnasangvikar2@gmail.com
Dr.Mrs.A.S Bhavankar
(Zadbuke)
M.Sc B.Ed. Ph.DZoology & Environmental Science Teacher9922335259archana.bhavankar@gmail.com
Mrs D.A.. Deshpande Mrs D.A.. Deshpande Mathematics Teacher9890188934dhanashree8934@gmail.com
Dr. Mrs G.V. Marlegaonkar M.Sc B.Ed. Ph.DBotany Teacher
Mrs Chinnawar P.RM.Sc (Computer Science ,Chemistry) B.Ed. Computer Teacher9421763555pallavi.chinnawar15@gmail.com
Mahajan K.BM.Sc (Electronics) B.Ed
SET
Electronics Teacher9028606192kapinjalmahajan7@gmail.com

Scope of 11th Arts

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]